Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 30/2008 Për Farmakovigjilencën VeterinareUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 29/2008 Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe eradikimin e sëmundjes së Babeziozës - Piroplazmozës tek gjedhet, delet, dhitë dhe qentëUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 31/2008 Për regjistrimin dhe licencimin e pemishteve amë për mbishartesa dhe nënshartesa për pemë frutore dhe hardhiUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 32/2008 Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe eradikimin e sëmundjes së Salmonelozës tek shpezëtUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 18/2008 Për kushtet veterinare shëndetësore të objekteve për mbarështimin, prodhimin dhe vënien në qarkullim të peshqve, gaforreve dhe produkteve të tyreUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.27/2008 Për kontrollin dhe monitorimin e sëmundjes së Rinotrakeitit Infektiv dhe Diaresë Virale të GjedhitUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 26/2008 Për inspektimet fushore të drithërave të bardhaUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 24/2008 për regjistrat e brendshëm dhe të jashtëm të ndërmarrjeve prodhuese, rrushit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe veraUDHËZIM ADMINNISTRATIV NR.25/2008 PËR RIPRODHIMIN E KAFSHËVEUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 22/2008 Për lejimin e vendosjes në treg, përdorimit të substancave aktive dhe regjistrimin e emrit komercial të produkteve për mbrojtjen e bimëve që përmbajnë substanca aktivUDHEZIM ADMINISTRATIV NR. 9/2008 Pér Licencimin e aktiviteteve té AkuakulturésUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.20/2008 Për krijimin e regjistrit të prodhuesve, importuesve, eksportuesve, deponuesve dhe shpërndarësve të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve tjera në Ministrinë e Bujqësis&eUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.19/2008 Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR. 26/2005 Mbi masat për monitorimin e materieve të caktuara dhe mbetjeve të tyre në kafshët e gjalla dhe produktet mUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 21/2008 Për përcaktimin e procedurave për pranimin e mostrave për analizaUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.17/2008 Për përcaktimin e cilësisë së vezëveUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.14/2008 Për kategorizimin e materialit fidanorUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.15/2008 Për parandalimin, luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive të bletëveUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.13/2008 Për njohjen dhe pranimin e hibrideve të misritUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2008 Për testimin e Vlerave Kultivuese Përdoruese –VKP të Kultivarëve të PatatesUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.11/2008 Për Njohjen dhe Pranimin e Kultivarëve të Drithërave të BardhaUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 06/2008 Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes së Plasjes – Anthrax-itUDHEZIM ADMINISTRATIV NR. 5/2008 Pér mbaréshtimin e kérmijve dhe vénien né qarkullim té prodhimeve t'é tyre
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h