Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 29/2007 Për caktimin e formës dhe përmbajtjes së të dhënave në fitocertifikatën për eksport, ri-eksport dhe fitocertifikatën për qarkullim të brendshëm t&euUDHEZIM ADIVHNISTRATIV MA-N R. 25/2007 Pér amandamentimin e Udhézimit Administrativ MA-NR. 18/2005 i dt. 06.07.2005 pér kontrollin veterinar té importit, kalimit transit té produkteve ushqimore dhe joushqimore me origiinUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR.26/2007 Pér luftimin dhe grrénjosjen e s'e’mundjes sé Tuberkulozit, Brucelozés dhe Leukozés tek gjedhetUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 24/2007 PËR PESHKIM SPORTIV-REKREATIV DHE MJETET DHE PAISJET PËR PESHKIM SPORTIV-REKREATIVUdhiézim Administrativ (Shéndetési) Nr. 07/2007 Masat pér zvogiélimin dhe kufizimin e pirj es sié duhanitUdhézim Administrativ ( Shéndetési ) Nr. 06/2007 Ndalimi i shitjes sé prodhimeve té duhanit personave mé té rinj se 18 vjecUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 21/2007 Për funksionin, kompetencat dhe përgjëgjsitë e Laboratorit Veterinar dhe të Ushqimit të KosovësUDHËZIM ADMINISTRATIVË MA-NR 14/2007 Regjistrimi i prodhimtarisë për përcaktimin të vlerës gjenetike të kafshëve riprodhueseUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 18/2007 Pér aktivitetet profesionale veterinare né Odén e Veterinaréve té KosovésUDHEZIM ADMINISTRATIV MA~NR. 21/2007 Piér funksionin, kompetencat dhe pérgjegjsité e Laboratorit Veterinar dhe té Ushqimit t'e' KosovésUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 20/ 2007 Për Përcaktimin e kritereve për kontrollimin zyrtar të cilësisë, paketimit, etiketimit, tregtimit dhe kontrolleve tjera të nevojshme të materialit fidanorUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 19/ 2007 Për lejimin e importit, plasimit në treg dhe përdorimin e pesticideve të autorizuaraUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 17/ 2007 Për formimin dhe funksionimin e shërbimit rregullues dhe bordit këshillues për plehrat artificialeUDHËZIMIN ADMINISTRATIV MA-NR. 15/2007 Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR. 25/2005 Për shitjen e trungjeve pyjore dhe asortimenteve drusoreUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 06/2007 Për përcaktimin e tarifës së çmimeve për shërbimet e kontrollit fitosanitarUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 13/2007 Pia’-r licencimin e subjekteve afarist qé kryejné veprimtari ti‘ grumbullimit, deponimit dhe tregtimit té lékurave me prejardhje nga kafshét e giallaUDHEZIM ADIVHNISTRATIV MA-N R. 25/2007 Pér amandamentimin e Udhézimit Administrativ MA-NR. 18/2005 i dt. 06.07.2005 pér kontrollin veterinar té importit, kalimit transit té produkteve ushqimore dhe joushqimore me origiinUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 07/ 2007 Për përmbajtjen, formën dhe procedurat e mbajtjes së shënimeve mbi sasinë, llojin dhe varietetin e materialit fidanor të prodhuar, tregtuar dhe asgjësuarUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 04/2007 Për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA- NR.14/2004 Për regjistrimin, licencimin dhe caktimin e taksës për importuesit, eksportuesit dhe tregtuesit e materialit FUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 03/2007 Për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA- NR.12/2004 Për regjistrimin e prodhueseve të materialit FidanorUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 05/2007 Pér përcaktimin e Kushteve të tregjeve të KafshëveUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 02/2007 Pér plotésim dhe ndryshimin e Udhézimit Administrativ MA- NR. 07/2005 té dt. 31
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h