Udhëzimet Administrative

UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2018 PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KAFSHËVE SHOQËRUESEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2018 PËR KËRKESAT E GJURMIMIT TË USHQIMIT ME ORIGJINË SHTAZOREUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.01/2018 PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR PËR SHËRBIMET VETERINARE NË TERENUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2017 PËR KUSHTET TEKNIKE TË CILAT DUHET PLOTËSUAR QENDRAT E TRAJTIMIT TË PËRKOHSHËM TË KAFSHËVE ENDACAKEUdhëzim Administrativ (MBPZHR) - Nr. 07/2016 për ndalimin e përdorimit të substancave të caktuara në blegtorui që kanë veprim hormonal ose tireostatik dhe beta-agonistëveUdhëzim Administrativ (MBPZHR) - Nr. 05/2016 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ (MBPZHR) nr. 01/2016 për kompensimin financiar për shërbimet veterinare në terrenUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. xx/2016 PËR SUBSTANCAT AKTIVE FARMAKOLOGJIKE DHE KLASIFIKIMI I TYRE LIDHUR ME LIMITIN MAKSIMAL TË MBETJEVE NË PRODUKTE USHQIMORE ME PREJARDHJE SHTAZOREUdhëzimi Administrativ (MBPZHR) Nr. 05/2015 për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ nr. 15/2014 për Vendosjen e Kafshëve të Gjalla në KarantinëUdhëzimi Administrativ (MBPZHR) Nr. 06/2015 për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ nr. 12/2012 për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëveUdhëzim Administrativ (MBPZHR) Nr. 01/2016 për kompenzimin financiar për shërbimet veterinare në terrenUdhëzim Administrativ (MBPZHR) Nr. 13/2014 për procedurat e kontrollit inspektuesUdhëzim Administrativ Nr. 12/2012 për Identifikimin dhe Regjistrimin e KafshëveUdhëzim Administrativ (MSH) Nr.12/2005 PËR ETIKETlMIN E PRODUKTEVE USHQIMOREUdhëzim Administrativ Nr. 20/2004 Inspektoratit Sanitar të KosovësUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 16/2011 PËR CAKTIMIN E FORMËS DHE PËRMBAJTJES SË TË DHËNAVE NË FITOCERTIFIKATËN PËR EKSPORT, RI-EKSPORT DHE FITOCERTIFIKATËN PËR QARKULLIM TË BRENDSHËM TËUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 11/2010 PËR REGJISTRIN E PRODHUESVE TE BIMËVE, PËRPUNUESVE, IMPORTUESVE, SHPËRNDARËSVE, DEPONUESVE, PAKUTESVE, EKSPORTUESVE, SHITËSVE ME SHUMICË TË BIMËVE, PJËVE TJERA DHE PRUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 16/2009 Për caktimin e kritereve për vënien e shënimeve në etiketëUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 15/2009 Për Caktimin e parametrave të analizave fiziko-kimike të verësUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 11/2009 Për caktimin e kritereve për importin, eksportin dhe tregtinë e brendshme të verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe veraUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 13/2009 Për caktimin e kushteve, objekteve dhe pajisjeve për vendosjen në treg të produkteve për mbrojtjen e bimëveUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.08/2009UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 09/2009 Autorizimi për Certifikim të Produkteve për Mbrojtjen e BimëveUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.04/2009 Për caktimin e taksës për licencimin e subjekteve që merren me import dhe tregtim të plehrave artificialeUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2009 Për kushtet e lëvizjes së kafshëve shoqëruese jo komercialeUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.01/2009 Për paketimin dhe etiketimin e farës së certifikuarUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 30/2008 Për Farmakovigjilencën VeterinareUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 29/2008 Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe eradikimin e sëmundjes së Babeziozës - Piroplazmozës tek gjedhet, delet, dhitë dhe qentëUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 31/2008 Për regjistrimin dhe licencimin e pemishteve amë për mbishartesa dhe nënshartesa për pemë frutore dhe hardhiUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 32/2008 Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe eradikimin e sëmundjes së Salmonelozës tek shpezëtUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 18/2008 Për kushtet veterinare shëndetësore të objekteve për mbarështimin, prodhimin dhe vënien në qarkullim të peshqve, gaforreve dhe produkteve të tyreUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.27/2008 Për kontrollin dhe monitorimin e sëmundjes së Rinotrakeitit Infektiv dhe Diaresë Virale të GjedhitUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 26/2008 Për inspektimet fushore të drithërave të bardhaUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 24/2008 për regjistrat e brendshëm dhe të jashtëm të ndërmarrjeve prodhuese, rrushit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe veraUDHËZIM ADMINNISTRATIV NR.25/2008 PËR RIPRODHIMIN E KAFSHËVEUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 22/2008 Për lejimin e vendosjes në treg, përdorimit të substancave aktive dhe regjistrimin e emrit komercial të produkteve për mbrojtjen e bimëve që përmbajnë substanca aktivUDHEZIM ADMINISTRATIV NR. 9/2008 Pér Licencimin e aktiviteteve té AkuakulturésUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.20/2008 Për krijimin e regjistrit të prodhuesve, importuesve, eksportuesve, deponuesve dhe shpërndarësve të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve tjera në Ministrinë e Bujqësis&eUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.19/2008 Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR. 26/2005 Mbi masat për monitorimin e materieve të caktuara dhe mbetjeve të tyre në kafshët e gjalla dhe produktet mUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 21/2008 Për përcaktimin e procedurave për pranimin e mostrave për analizaUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.17/2008 Për përcaktimin e cilësisë së vezëveUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.14/2008 Për kategorizimin e materialit fidanorUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.15/2008 Për parandalimin, luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive të bletëveUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.13/2008 Për njohjen dhe pranimin e hibrideve të misritUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2008 Për testimin e Vlerave Kultivuese Përdoruese –VKP të Kultivarëve të PatatesUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.11/2008 Për Njohjen dhe Pranimin e Kultivarëve të Drithërave të BardhaUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 06/2008 Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes së Plasjes – Anthrax-itUDHEZIM ADMINISTRATIV NR. 5/2008 Pér mbaréshtimin e kérmijve dhe vénien né qarkullim té prodhimeve t'é tyreUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 29/2007 Për caktimin e formës dhe përmbajtjes së të dhënave në fitocertifikatën për eksport, ri-eksport dhe fitocertifikatën për qarkullim të brendshëm t&euUDHEZIM ADIVHNISTRATIV MA-N R. 25/2007 Pér amandamentimin e Udhézimit Administrativ MA-NR. 18/2005 i dt. 06.07.2005 pér kontrollin veterinar té importit, kalimit transit té produkteve ushqimore dhe joushqimore me origiinUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR.26/2007 Pér luftimin dhe grrénjosjen e s'e’mundjes sé Tuberkulozit, Brucelozés dhe Leukozés tek gjedhetUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 24/2007 PËR PESHKIM SPORTIV-REKREATIV DHE MJETET DHE PAISJET PËR PESHKIM SPORTIV-REKREATIVUdhiézim Administrativ (Shéndetési) Nr. 07/2007 Masat pér zvogiélimin dhe kufizimin e pirj es sié duhanitUdhézim Administrativ ( Shéndetési ) Nr. 06/2007 Ndalimi i shitjes sé prodhimeve té duhanit personave mé té rinj se 18 vjecUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 21/2007 Për funksionin, kompetencat dhe përgjëgjsitë e Laboratorit Veterinar dhe të Ushqimit të KosovësUDHËZIM ADMINISTRATIVË MA-NR 14/2007 Regjistrimi i prodhimtarisë për përcaktimin të vlerës gjenetike të kafshëve riprodhueseUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 18/2007 Pér aktivitetet profesionale veterinare né Odén e Veterinaréve té KosovésUDHEZIM ADMINISTRATIV MA~NR. 21/2007 Piér funksionin, kompetencat dhe pérgjegjsité e Laboratorit Veterinar dhe té Ushqimit t'e' KosovésUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 20/ 2007 Për Përcaktimin e kritereve për kontrollimin zyrtar të cilësisë, paketimit, etiketimit, tregtimit dhe kontrolleve tjera të nevojshme të materialit fidanorUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 19/ 2007 Për lejimin e importit, plasimit në treg dhe përdorimin e pesticideve të autorizuaraUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 17/ 2007 Për formimin dhe funksionimin e shërbimit rregullues dhe bordit këshillues për plehrat artificialeUDHËZIMIN ADMINISTRATIV MA-NR. 15/2007 Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR. 25/2005 Për shitjen e trungjeve pyjore dhe asortimenteve drusoreUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 06/2007 Për përcaktimin e tarifës së çmimeve për shërbimet e kontrollit fitosanitarUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 13/2007 Pia’-r licencimin e subjekteve afarist qé kryejné veprimtari ti‘ grumbullimit, deponimit dhe tregtimit té lékurave me prejardhje nga kafshét e giallaUDHEZIM ADIVHNISTRATIV MA-N R. 25/2007 Pér amandamentimin e Udhézimit Administrativ MA-NR. 18/2005 i dt. 06.07.2005 pér kontrollin veterinar té importit, kalimit transit té produkteve ushqimore dhe joushqimore me origiinUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 07/ 2007 Për përmbajtjen, formën dhe procedurat e mbajtjes së shënimeve mbi sasinë, llojin dhe varietetin e materialit fidanor të prodhuar, tregtuar dhe asgjësuarUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 04/2007 Për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA- NR.14/2004 Për regjistrimin, licencimin dhe caktimin e taksës për importuesit, eksportuesit dhe tregtuesit e materialit FUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 03/2007 Për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA- NR.12/2004 Për regjistrimin e prodhueseve të materialit FidanorUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 05/2007 Pér përcaktimin e Kushteve të tregjeve të KafshëveUDHEZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 02/2007 Pér plotésim dhe ndryshimin e Udhézimit Administrativ MA- NR. 07/2005 té dt. 31UDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR.34/2006 PËR KONTROLLIN, PARANDALIMIN DHE ÇRRËNJOSJEN E SËMUNDJEVE TË TSE-ve NË KOSOVËUDHËZIM ADMINISTRATIV MA -NR. 33/2006 MBI MASAT PËR KONTROLLIMIN E MORTAJËS KLASIKE TË DERRAVEUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR.31/2006 PËR TRANSPORTIN E KAFSHËVEUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR.27/2006 PËR KONTROLLIN, PARANDALIMIN DHE ÇRRËNJOSJEN E SËMUNDJES “ AFTA EPIZOOTIKE”- FMD NË KOSOVËUDHËZIM ADMINISTRATIV MA –NR. 28/2006 PËR KONTROLLIN DHE ÇRRËNJOSJEN E SËMUNDJES “GJUHA E KALTËR”UDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR.27/2006 PËR KONTROLLIN, PARANDALIMIN DHE ÇRRËNJOSJEN E SËMUNDJES “AFTA EPIZOOTIKE”- FMD NË KOSOVËUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 29/ 2006 PËR KRIJIMIN E KOMITETIT SHKENCOR PËR EVALUIMIN E PRODUKTEVE MEDICINALE VETERINAREUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 26/2006 PËR AUTORIZIM TË MARKETINGUT TË PRODUKTEVE MEDICINALE VETERINARE TË PLASURA NË KOSOVËUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 25/2006 Për raportimin e aktiviteteve të subjekteve private veterinare të licencuaraUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 24/2006 PËR THERJEN HUMANE TË KAFSHËVEUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 22/2006 Për mbajtëjen e Librit Amëz të KafshëveUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 19/2006 Për vendosjen e kafshëve të gjalla në karantinëUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 20/2006 STANDARDET E CILËSISË DHE KATEGORIZIMI I QUMËSHTIT TË FRESKËTUDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR 17/2006 Për Kontrollin e Cilësisë së Ushqimit të Kafshëve dhe AditivëveUdhëzim Administrativ (MSH) Nr. 11 / 2006 Për Zbatimin e Ligjit Nr. 22/2003 "Për Inspektoratin Sanitar të Kosovës"UDHËZIM ADMINISTRATIV MA – NR. 10/2006 PËR CILËSINË E PLEHRAVE ARTIFICIALEUdhëzim Administrativ (MSH) Nr. 10 / 2006 "LEJET TEKNIKO-TEKNOLOGJIKE DHE PROFESIONALE PËR PRODHIMIN E PRODUKTEVE USHQIMORE"UDHËZIM ADMINISTRATIV MA - NR. 11/2006 Për Caktimin e Kritereve për Marrjen e Mostrave dhe Vlerësimin e VerëraveUDHËZIM ADMINISTRATIV MA – NR - 06/2006 Për regjistrimin dhe licencimin e kultivuesve të rrushit, prodhuesve dhe përpunuesve të verësUDHËZIM ADMINISTRATIV MA – NR. 08/2006 Për Themelimin e Komisionit të Përhershëm për Ushqim të Kafshëve UDHËZIM ADMINISTRATIV MA – NR. 07/2006 Për Themelimin e Komisionit të Përhershëm për Mbarështimin e Kafshëve UDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR.04/2006 Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-Nr.13/05 Për licencimin e ripaketuesve të plehrave artificialeUdhëzim Administrativ (MSH) Nr. 2006/05 Për Organizimin e Inspektoratit Sanitar të KosovësUdhëzim Administrativ MA-NR. 14/2006 Mbi caktimin e kufirit maksimal të mbetjeveUDHËZIM ADMINISTRATIV MA – NR. 02 / 2006 Lëndët e para të ushqimeve të përbëra për kafshëUDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr.2006/01 PËR CERTIFIKIMIN E THERTOREVE, FABRIKAVE PËR PËRPUNIMIN E MISHIT DHE INSPEKTIMIN E TYREUdhëzim Administrativ (MSH) Nr.13/2005 PËR PROCEDURAT E MIRATIMIT TË ETIKETËSUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 26/2005 mbi masat për monitorimin e materieve të caktuara dhe mbetjeve të tyre në kafshët e gjalla dhe në produktet me prejardhje shtazoreUDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr.2005/24 PËR LUFTIMIN E SËMUNDJES ZOONOTIKE TË SHPEZËVE” GRIPI I SHPEZEVE” ( AVIAN INFLUENZA)Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2005 për mënyrën e fitimit të njohurive themelore mbi sigurinë dhe cilësinë e artikujve ushqimor, dhe higjienës përsonale të përsonave që punojnë në pUDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr.2005/22 Për licencimin e ambulancave, stacioneve, dhe klinikave veterinareUDHËZIM ADMINISTRATIV Nr.5/2005 Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 9/2004 për licencimin e veprimtarive të industrisë ushqimore, jo ushqimore dhe ndërtimore dhe çertifikimin e produktUDHËZIM ADMINISTRATIV MA-Nr. 18/2005 Për kontrollin veterinar të importimit, kalimit transit të produkteve ushqimore dhe joushqimore me origjinë shtazore, të kafshëve të gjalla dhe të materialit për mbar&eUDHËZIM ADMINISTRATIV MA. NR. 17/2005 PER QARKULLIMIN E KAFSHËVE TË GJALLA BRENDA TERRITORIT TË KOSOVËSUDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr.2005/14 PËR LUFTIMIN E SËMUNDJES INFEKTIVE TË SHPEZËVE ”MORTAJA E SHPEZËVE” (NEW CASTLE DISEASE)UDHËZIM ADMINISTRATIV MA-Nr. 07/2005 PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR LICENCIMIN E SUBJEKTEVE AFARIST QË KRYEJNË VEPRIMTARI TË QARKULLIMIT, IMPORTIMIT TË PRODUKTEVE MJEKËSORE VETERINARE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE VUDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr.2005/10 Për luftimin e sëmundjes infektive zoonotike –tërbimi ( rabies )UDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr.2005/09 PËR NDALIMIN E THERJEVE ILEGALE DHE SHITJEN E MISHIT TË PADAMKOSUR NË VENDE PUBLIKEUdhëzim Adminstrativ (MSH) Nr. 08/2005 Standardet tekniko-teknologjike që duhet të plotësojnë Objektet (fabrikat) prodhuese ushqimoreUdhëzim Administrativ (MSH) Nr. 07/2005 Detyrat dhe kompetencat e Inspektorëve Sanitar të KosovësUDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr. 01/2005 PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR LICENCIMIN E OBJEKTEVE PËR PËRPUNIMIN DHE PAKETIMIN E QUMËSHTITUDHËZIM ADMINISTRATIV NR.9/2004 për licencimin e veprimtarive të industrisë ushqimore , jo ushqimore dhe ndërtimore dhe çertifikimin e produkteve të industrisë bujqësoreUDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. MA- 13/2004 Për importin e shpezëve të gjallaUdhëzim Administrativ (Shëndetësi) Nr. 26/2004 Për Uniformat e punësUdhëzim Administrativ Nr. 04/2004 Mbi ndalimin e importimit të pulave të amortizuara, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të shpezëve dhe shëndetit të konsumatorëveUDHËZIMI ADIMINSTRATIV Nr.2003/09 MBI NDALIM qarkullimin e lirë dhe tregtimin e shpezëve të gjalla, ME QËLLIM TE PARANDALIMIT TË PËRHAPJES SË SËMUNDJEVE NGJITËSE
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h