Drejtoria e Shëndetit Publik

Drejtoria e Shëndetit Publik udhëhiqet nga drejtori dhe organizohet në këta sektorë:

Sektori i  higjienës së ushqimit me prejardhje shtazore,
Sektori i higjienës së ushqimit me prejardhje joshtazore,
Sektori i nënprodukteve shtazore,
Sektori i mbetjeve në ushqim.

Përgjegjësitë e Drejtorit të Drejtorisë së Shëndetit Publik janë:

 

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h