Shëndeti dhe Mirëqenia e Kafshëve

Njësia për  Shëndetin dhe  Mirëqenien e Kafshëve

Njësia  për Shëndetin dhe Mirëqenien e Kafshëve, është përgjegjës për:
Mbrojtjen e shëndetit të kafshëve nga sëmundjet infektive, të cilat e rrezikojnë shëndetin e kafshëve, shëndetin publik dhe ekonominë e vendit,

Sigurimin e zbatimit unik të legjislacionit dhe akteve nënligjore nga fushëveprimi i kësaj njësie, Planifikimin, dizajnimin dhe zbatimin e programeve vjetore te vaksinimeve, hulumtimeve diagnostike për mbikëqyrjen, luftimin dhe eradikimin e sëmundjeve të kafshëve, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi;

Themelimin e sistemit shtetëror për raportimin, lajmërimin e sëmundjeve të Kafshëve - ADNS dhe monitorimin e të dhënave statistikore për sëmundjet e kafshëve;

Përcjelljen e situatës epizootiologjike duke bërë ndalesat e importit, tranzitit të kafshëve të gjalla dhe produkteve te tyre duke u bazuar në raportet zyrtare të Organizata Ndërkombëtare për Epizooti - OIE-se;

Bashkëpunimin me institucionet tjera publike për ndërmarrjen e masave veterinare, për mbrojtjen e shëndetit publik nga sëmundjet zoonotike - sëmundjet e përbashkëta për njerëz dhe kafshë;

Mbikëqyrjen dhe përcjelljen e lëvizjes së kafshëve përmes sistemit të identifikimit dhe regjistrimit të tyre, certifikatave shëndetësore dhe certifikatave të transportit;

Zbatimin dhe kontrollin në përputhje me kërkesat për mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin e tyre ne ekonomitë familjare, qendrat e grumbullimit, qendrat e strehimit, tregjet e kafshëve, karantinat, thertoret dhe vendet tjera ku mbahen kafshët dhe automjetet me të cilat barten ato;

Licencimin e praktikave veterinare, praktikave farmaceutike veterinare, tregjeve të kafshëve, stacioneve mbajtëse të kafshëve - karantinave, fabrikave të ushqimit të kafshëve, aditivëve dhe depove për grumbullimin e nënprodukteve të kafshëve;

Dhënien e certifikatave shëndetësore, lejeve për eksport të kafshëve të gjalla dhe nënprodukteve të tyre - lëkura, leshi etj;

Planifikimin dhe zbatimin e programeve për kontrollin e ushqimit të kafshëve, aditivëve të ushqimit të kafshëve para se të bëhet përdorimi i tyre ose plasimi në treg dhe lëshimin e autorizimit për eksport të ushqimit të kafshëve dhe aditivëve të ushqimit të kafshëve.

Koordinimin dhe trajnimin e stafit për menaxhimin e emergjencave për luftimin e sëmundjeve të kafshëve dhe bashkëkoordinimin me institucionet tjera të cilat janë të involvuara në shtabet e krizës me planet e hartuara emergjente;

vendosin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e pikave dezinfektuese në të gjitha vendkalimet kufitare në Republikën e Kosovës.

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h