Sektori i Nënprodukteve shtazore

Sektori i Nënprodukteve shtazore, udhëhiqet nga udhëheqësi i sektorit dhe ka këto përgjegjësi:


Në kuadër të Sektorit të Nënprodukteve shtazore, janë këto pozita:

Zyrtar i lartë për mbikëqyrjen e riciklimit të nënprodukteve shtazore,
Zyrtar për mbikëqyrjen, grumbullimin e nënprodukteve shtazore.

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h