Sektori i Mbetjeve në Ushqim

Sektori  i Mbetjeve në ushqim, udhëhiqet nga udhëheqësi i sektorit dhe ka këto përgjegjësi:


Në kuadër të Sektorit të Mbetjeve në ushqim, janë këto pozita:


Zyrtar për mbetje veterinare,
Zyrtar për përpunimin e të dhënave për mbetje shtazore.

 

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h