Sektori i Kimisë ushqimore mbetje veterinare dhe analiza të qumështi

Ky sektor është  i një rëndsije të veqantë në kontrollin e cilësisë së ushqimit , në vete përmbanë laboratorin shtetror për kontrollin e cilësisë së qumështi t për qëllime pagese dhe qëllime për përmirsimin e kulaitetit të qumështit në Kosovë .  Sektori  merr pjesë  në programin e monitrimit të mebtjeve në ushqim ( PNMM) gjithashtu  merr pjesë  në  analiza të  kontrollit të cilësisë së ushqimit  ( PN).

Si sektor ka filluar  punën në  vitin 2007  ( Laboratori i qumështit ) ,  ka vazhduar zgjerimi i punëve në  laboratorin e  mbetjeve veterianre në  vitin 2010  dhe se fundi  në vitin   2011   është  aktivizuar edhe laboratori për kontrollën e kualitetit të ushqimit.

Aktualisht sektori në  vete përmban   7   punonjës  ,  4 kimista , një  ing. e blegtorisë , dhe dy teknike laboratori.

Në sektor janë  kryer gjithësej 60. 000   mostra për kualitetin e qumështi t.

1000 mostra të  qumështit  për prezencën e antibiotikeëve në qumështitn e papërpuanur për procedim teknologjik ( project ) , në  kuadër të këti  pilot projekti  ka analizur rreth  200 mostra të vezëve  dhe të mishtit për prezencën e antibiotikëve .

Janë  kryer rreth 700 mostra ( projekt)  për mykotoksinën  në  qumë sht ( Afla M1) ku me këtë  metodë  sektori ka marrë  pjesë  edhe në  proficiency  test  në  vitin 2010 dhe ka arritur rezultate të  knaqëshme . 

Janë  punuar edhe   mostra të Planit nacional për monitorimin e mbetjeve  në vitin 2011.

Në    këtë  sektor janë  punuar edhe 20 mostra të qumështit për detektimin e Klormafenikolit   në  qumësht  dhe 5 mostra të qumështit  ( sulfonamidet në qumësht me HPLC).

Sektori gjegjësisht laboratoret kanë  paraqitur kërkesën për akreditim  ketë  vit në  Drejtorinë për  Akreditm  të  Kosovës.

Sfera e aktivitetit:

•    Regjistrimi i qumështit
•    Qëllimi për pagesë
•    Analizat për cilësin e qumështi
•    Analiza për plane nacionale për analiza të kualiteti të ushqimit
•    Analiza për mbetje në ushqim për PNMM

Menagjimi i Cilësisë

Ky sector  ka marr përsipër

•    Praktikë të mirë  laboratorike
•    Gjithëmon të  kryej testime në  përputhje me metodat që përdoren në  harmoni me kërkesat e konsumatorëve .
•    Përpiqet për  kënaqësinë  e konsumatorëve  me punën dhe cilësinë  e testimit
•    Përgatit metoda të reja të punës në përputhje me pajisjet për testim
•    Përgatit politikat e cilësisë në bashkëpunim me të gjithë  stafin e sektorit
•    Bashkon të gjithë punonjësit e sektorit për ndjekjen e politikave të cilësisë,  rrit ndërgjegjjen për kërkesat e klientave në  harmoni me kërkesat e legjislacionit në fuqi
•    Sistematikisht  mundohet  të organizoj trajnime për rritjen e kulaifikimeve të personelit në bashkëpunim me partëneret .
•    Perpiqet gjithëmon të jetë në harmoni me të gjithë sektorët  tjerë  në  LUVK ( AUV)
•    Analizon të dhënat e testimeve dhe jep informacione për klienet
•    Zhvillon dhe zbaton sistemin e menagjimit të cilësisë që korrespondon me kerkesat  e EN standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare   LST ISO / IEC 17025:2006 dhe përmirëson vazhdimisht efektivitetin e tij .

Testet

Laboratori i qumështit ( metodat rutinore ) kryen këto teste :

Determinimi i yndyrës , proteinës , laktozës, densitetit , mbetjës së that  totale , mbetja e that pa yndyrë, pikës së ngrirjes , densiteti dhe aciditeti .
 Parametrat fiziko kimik  kryhen me  metodën  infra red  FTIR  ( Milko Scan)  


Determinim i qelizave somatike në qumështin e papërpunuar

Qelizat somatike determinohen me aparatur ( Fosomatc minor ) me metodën  fluoro-optiko-elektronike


Numri i bakterieve koloni ( NBC ) kryhet me metodën  flow cytometri me ( BactoScan)


Për saktësi të rezultateve me metoda rutinore sektori në vete permbanë 

Laboratorin për analiza të kualitetit të ushqimit me metoda  rutinore dhe  referente

Determinimi i yndyrës   në  qumësht dhe produkte të qumështit me metodën e Gerberit) 

Determinimi i Yndyrës , proteinës , lagështisë dhe kolagjenit  në mish dhe produket të mishit me aparatur infra red  food Scan ( metod rutinore )

Determinimi i % së ujit të shtuar në qumësht (  Krfyostar) ( metod rutinore)

Determinimi i densiteti të qumështi ( Laktodensimeter)

Determinimi i aciditetit në qumësht dhe produkte të qumështi t ( metod referente )

Determini i nitrogjenit me Kejldah  në qumësht dhe produkte të qumësht, në mish dhe produkte të mishti ( metod referente ).

Në këtë sekor është edhe

Laboratori i kontrollit të mbetjeve në ushqim

Determini i prezencës së antibiotikëve në qumësht , vezë dhe mish  me metoda rutinore

Determini i mykotoksinës  Afla M1 në  qumësh  me ELISA)


Determini i kloramfenikollit në qumësht me ELISA

Determinim i sulfonamideve me HPLC  në qumësht .)

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h