Sektori i Higjienes së ushqimit me prejardhje joshtazore

Sektori i Higjienes së ushqimit me prejardhje  joshtazore, udhëhiqet nga shefi i sektorit dhe ka këto përgjegjësi:


Në kuadër të sektorit të higjienës së ushqimit me prejardhje  joshtazore, janë këto pozita:

Zyrtar për produkte  ushqimore me prejardhje joshtazore dhe
Zyrtar për produkte joushqimore.

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h