Rregulloret

RREGULLORE NR.01/2011 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AGJENCINË E USHQIMIT DHE VETERINARISËRREGULLORE (QRK) NR.20/2016 PËR MATERIALET DHE ARTIKUJT QË DESTINOHEN TË VIJNË NË KONTAKT ME USHQIMIN1RREGULLORE (QRK) NR. 18/2016 PËR REGJISTRIMIN DHE APROVIMIN E OPERATORËVE TË BIZNESIT ME USHQIM1RREGULLORE QRK - NR.XX/2016 PËR MATERIALET DHE ARTIKUJT QË DESTINOHEN TË VIJNË NË KONTAKT ME USHQIMINRREGULLORE (QRK) - Nr. 10/2015 PËR KUSHTET SHËNDETËSORE TË KAFSHËVE TË AKUAKULTURËS, PRODUKTEVE TË TYRE SI DHE PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E SËMUNDJEVE TË KAFSHËVE AKUATIKEVendim Nr.03/18 data 11.03.2015 Aprovohet rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores RREGULLORE (QRK) Nr.05/2015 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 17/2012 PËR CAKTIMIN E LARTËSISË SË PAGESËS SË SHËRBIMEVE DHE KONTROLLEVE ZYRTARE TË AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISË1Vendim Nr. 06/13 Datë: 12.02.2015 - Vendim: 1. Aprovohet Rregullorja mbi vendosjen e standardeve minimale për mbrotjen e derrave.RREGULLORE (QRK) - NR. 03/2015 MBI VENDOSJEN E STANDARDEVE MINIMALE PËR MBROJTJEN E DERRAVERREGULLORE QRK NR.12/2014 PËR STANDARDET MINIMALE PËR MBROJTJEN E VIÇAVERREGULLORE QRK- NR. 17/2014 PËR MBROJTJEN E KAFSHËVE TË CILAT MBAHEN PËR QËLLIME BLEGTORALEVendim - Nr.02/205 - Datë: 19.11.2014 - Aprovohet Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.17/2012 për caktimin e lartësisë së pagesës së shërbimeve dhe kontrolleve zyrtare të Agjencisë së Ushqimit dhe VeterinarisëRREGULLORE (QRK) Nr. 19/2014 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 17/2012 PËR CAKTIMIN E LARTËSISË SË PAGESËS SË SHËRBIMEVE DHE KONTROLLEVE ZYRTARE TË AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISËRREGULLORE (QRK) Nr.19/2014 PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES NR. 17/2012 PER CAKTIMIN E LARTESISE SE PAGESES SE SHERBIMEVE DHE KONTROLLEVE ZYRTARE TE AGJENCISE SE USHQIMIT DHE VETERINARISERregullore Nr. 04/2014 - Për procedurat për asgjësimin e kafshëve të gjalla për shkak të sëmundjeve infektive, lartësisë së çmimit për kompensimin e dëmit pronarëve të kafshëve dhe shitjes së produkteve me origjinë shtazore dhe bimoreRREGULLORE (QRK) NR. 43/2013 PËR CAKTIMIN E NIVELEVE MAKSIMALE PËR KONTAMINUES TË CAKTUAR NË PRODUKTE USHQIMORE PËR NJERËZ DHE SUBSTANCA TË PADËSHIRUESHME NË USHQIM PËR KAFSHËRREGULLORE QRK NR. 28/2013 PËR ADITIVËT USHQIMORRREGULLORE QRK – NR. 29 /2013 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 03/2010 PËR ORGANIZIMIN E AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISËRregullore nr. 27/2012 për Kirteret Mikrobiologjike në Produktet UshqimoreRregullore Nr.18/2012 për përcaktimin e kushteve të shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik dhe certifikimit veterinar për import të qumështit të papërpunuar , të përpunuar dhe produkteve të tij në Republikën e KosovësRREGULLORE NR. 17/2012 PER CAKTIMIN E LARTESISE SE PAGESES SE SHERBIMEVE DHE KONTROLLEVE ZYRTARE TE AGJENCISE SE USHQIMIT DHE VETERINARISERREGULLORE NR.13/2011 PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE SPECIFIKE PËR ORGANIZIMIN E KONTROLLAVE ZYRTARE TË USHQIMIT ME PREJARDHJE SHTAZORE TË DEDIKUARA PËR KONSUM NGA NJERËZITRREGULLORE NR.12/ 2011 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE SPECIFIKE TË HIGJIENËS SË USHQIMIT ME PREJARDHJE SHTAZORERREGULLORE NR.11/2011 PËR HIGJIENEN E PRODHIMEVE USHQIMORERREGULLORE NR.10/2011 PËR KONTROLLET ZYRTARE TË NDËRMARRA PËR TË SIGURUAR VERIFIKIMIN E PËRPUTHSHMERISË ME LIGJIN PËR USHQIMIN DHE USHQIMIN PËR KAFSHË DHE RREGULLAT PËR SHËNDETIN DHE MIRËQENREGULLORE Nr. 03/2010 PËR ORGANIZIMIN E AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISËREGULLORE NR. 05/2010 PËR ORGANIZIMIN DHE FUSHËVEPRIMTARINË E KËSHILLIT SHKENCOR TË AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISË RREGULLORE NR. 04/2010 PËR ORGANIZIMIN DHE FUSHËVEPRIMIN E BORDIT DREJTUES TË AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISË
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h