Mikrobiologjia ushqimore

LABORATORI I MIKROBIOLOGJISË SË USHQIMIT

Në kuadër të Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë ka startuar me punë që nga 01 marsi i vitit  2010 me gjysmë kapaciteti. Me vonë falë ndihmës teknike të Projektit të Binjakëzimit të ekspertëve gjerman dhe lituanez, Laboratori kompletohet me pajisje dhe material laboratorik. Laboratori ynë është i organizuar në Njësinë e Analizave dhe në Njësinë e Preparatorisë.

Tani Laboratori ka një numër të konsiderushëm te dokumenteve bazë që shërbehet me to bazuar në ISO standardet Europiane, konkretisht në ISO 17025.

Po ashtu mund të cekim se është punuar me të madhe në përgatitjen e dokumentacionit dhe manualit të cilësisë për akreditim.

Laboratorin e Mikrobiologjisë së Ushqimit e kanë vizituar dhe ndihmuar shumë ekspert ndërkombëtarë duke arritur kështu në shkëmbimin e përvojave dhe trajnimin e stafit.

Vlenë të theksohet Projekti i Kontrollit të Higjienës së restaoranteve dhe hoteleve si projekt i parë, ku janë përfshirë rreth 100 strisho në hulumtimin e prezencës së patogjenit Salmonella spp.

Laboratori posedon nivel të dytë të sigurisë qka demonstron një siguri të plotë të punës dhe përgjegjësisë konform rregullave të ISO 17025.

Parametrat mikrobiologjik të cilat përcaktohen

Në Laboratorin e Mikrobiologjisë së Ushqimit përcaktohen këta parametra mikrobiologjik:

• Escherichia coli - ISO 16649-2:2001
• Enterobacteriaceae - ISO 21528-2:2004
• Totali i mikroorganizmave mezofil - ISO 4833:2003
• Salmonella spp. - ISO 6579:2002
• Listeria monocytogenes - ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004
• Staphylococci coagulase positive - ISO 6888-1:1999
• Coliforma - ISO 4328:2006
• Bacillus cereus—ISO 7932:2004

Produktet ushqimore që analizohen

Sipas Ligjit të Ushqimit si dhe duke u bazuar në rregulloren e Kritereve Mikrobiologjike te Produkteve Ushqimor, Laboratori i Ushqimit ka për detyrë të analizoj mostra në aspektin e:

• Sigurisë së Ushqimit
• Higjienës së Ushqimit

Kategoritë ushqimore te cilat analizohen janë:

• Mishi dhe produktet e mishit
• Qumështi dhe produktet e qumeshtit
• Vezët dhe produktet e vezëve
• Strishot

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h