Ligjet

Ligji Nr. 03/L-042 I PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVELigji Nr. 02/L-36 PËR DUHANINLigji PËR USHQIMIN - Nr. 03/L-016LIGJI Nr. 04/L-078 PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVELIGJI Nr. 04/L-072 PËR KONTROLLIN DHE MBIKËQYRJEN E KUFIRIT SHTETRORLigji Nr. 04/L-039 PËR KËRKESAT TEKNIKE PËR PRODUKTE DHE VLERËSIM TË KONFORMITETITLIGJI Nr. 04/-L-019 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-8 PËR VERËRATLigji PËR VETERINARINË - Nr.2004 / 21LIGJI Nr. 03/L-157 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DUHANIN Nr. 02/L-36LIGJI NR. 03/L-119 PËR PRODUKTET BIOCIDELIGJI Nr. 03/L-131 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2004/17 PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVELIGJI Nr. 03/L-016 PËR USHQIMINLIGJI Nr. 03/L-029 PËR INSPEKCIONIN BUJQËSORLIGJI NR. 02/L-128 PËR BARNAT NARKOTIKE, SUBSTANCAT PSIKOTROPE DHE PREKURSORËLIGJI Nr. 02/L-122 PËR BUJQËSINË ORGANIKELIGJI nr. 02/L-109 PЁR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E SËMUNDJEVE NGJITËSELigji Nr. 02/L-98 PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË BIMËVELigji Nr. 02/L-95 PËR MBROJTJEN E BIMËVELIGJI NR. 02/L-85 PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË Ligji Nr. 02/L-10 PËR PËRKUJDESJEN NDAJ KAFSHËVELigji Nr.02/L-8 PËR VERËRATLigji Nr.2004/33 PËR BLEGTORINË E KOSOVËSLigji Nr.2004 / 21 PËR VETERINARINËLIGJI Nr. 2004 / 17 PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVELigji Nr.2004 / 13 PËR MATERIALIN FIDANORLIGJI NR. 2003/22 PËR INSPEKTORATIN SANITAR TË KOSOVËSLIGJI Nr.2003/20 PER P PESTICIDETLigji Nr.2003/5 Ligji i Kosovës për Farërat
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h