Identifikimi dhe Regjistrimi i Kafshëve

Sektori I&R

Bazuar në Udhëzimin Administrativë 03/2005, në Kosovë është krijuar sistemi i Identifikimit dhe Regjistrimit të kafshëve ( I&R ),  ku të gjitha kafshët do të regjistrohen në bazën e të dhënave e cila administrohet dhe mirëmbahet nga ana e Sektorit I&R pranë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë ( AUV ). Sistemi i I&R-së në Kosovë ka filluar së funksionuari në vitin 2003 ku për herë të parë është bërë regjistrimi i pronave blegtorale. Në vitin 2005 ka filluar fushata e identifikimit dhe regjistrimit masivë të gjedheve në tërë territorin e Republikës së Kosovës.  Ndërsa në vitin 2010 ka filluar identifikimi dhe regjistrimi i deleve, dhive dhe derrave. Me krijimin e këtij sistemi synohet që të arrihen këto objektiva :

Mbrojtja e shëndetit të kafshëve

Të gjithë fermerët që dëshirojnë të kenë bagëti të shëndetshme, sistemi i I&R-së ndihmon në parandalimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve. Nëpërmjet numrit të matrikulit kafsha mund të vaksinohet, mjekohet ose tëju bëhen analiza laboratorike

Mbrojtja e shëndetit publik

Prioriteti kryesorë i AUV-së është mbrojtja e shëndetit të njerëzve. Kjo mund të realizohet vetëm nëse kafsha juaj është e matrikuluar dhe e regjistruar.

Dëshmia e pronësisë

Çdo fermer i cili i ka kafshët e tij të matrikuluara mund të dëshmojë pronësinë e tij, në të kundërten kafshët e pa matrikuluar mund të merren si jo legale. Sistemi i I&R e ka mundësinë e verifikimit të prejardhjes së kafshëve

Tregu ndërkombëtarë

Për tu bërë Kosova anëtare e Bashkimit Evropian ( BE) patjetër duhet të ketë një sistem Identifikimi dhe Regjistrimi të kafshëve çfarë e kërkon Bashkimi Evropian. Kafshët e matrikuluara dhe të regjistruara në bazën e të dhënave janë një nga kushtet për hyrje në Bashkimin Evropian.

KUSH JANË PËRBËRËSIT E I&R-SË ?


Sistemi i I&R-së në Kosovë bazohet në disa elemente :

- Të gjithë mbajtësit e bagëtisë, të gjitha pronat blegtorale dhe të gjitha kafshët do të identifikohen me një numër unik.

- Prona blegtorale do të jetë me një numër gjashtë shifrorë ( p.sh. 123456 ) unik për secilën fermë.

- Kafshët do të matrikulohen me dy shenja ( matrikuj ), në secilin veshë, numra unik për secilën kafshë ( psh. KS10214578 ).Numri identifikues per gjedhe

Numri identifikues për dele dhe dhi


- Vënien e shenjave ( matrikujve ) në veshë e bënë personi I autorizuar nga AUV ( veterinari )

- Brenda periudhës prej 2 javësh pas lajmërimit dhe matrikulimit të kafshës, pasaporta do të merret tek veterinarët e kontraktuar nga AUV.

- Numri unik i matrikulit është i ruajtur në bazën e të dhënave ( kompjuter ) me të gjitha të dhënat mbi kafshën.

- Mbas regjistrimit në bazën e të dhënave të AUV-së, fermeri merr pasaportën e cila shërben për lëvizjen e kafshës.

- Për të mbajtur gjendjen reale të kafshëve në fermat blegtorale, fermerët duhet të lajmërojnë shitjet, blerjet, therjet, ngordhjet tek veterinari I autorizuar nga AUV.

OBLIGIMET E FERMERIT


Sipas Udhëzimit Administrativë 03/2005 mbi identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve mbajtësi i kafshëve është i obliguar:

- Të aplikojë për regjistrimin e pronës blegtorale tek veterinari i autorizuar.

- Lajmërimi i lindjeve të reja në fermë duhet të bëhet nga vetë fermeri tek veterinari apo tekniku i veterinarisë i cili duhet të matrikulojë kafshën tuaj brenda 20 dite nga dita e lajmërimit.

- Matrikula vendoset në të dy veshët. Nëse humbin të dy matrikujt, atëherë duhet të lajmërohet veterinari i komunës tuaj.

- Në raste të lëvizjes së kafshëve ( shitje, blerje, therrje, ngordhje ) pasaporta duhet ta shoqërojë gjithmonë kafshën në pronën e vendosjes së bashku me certifikatën mbi gjendjen shëndetësore.

- Lajmërimi i lëvizjeve duhet të bëhet brenda 7 ditëve nga dita e lëvizjes.

- Në raste të ngordhjes së gjedhit duhet të lajmërohet veterinari menjëherë.

- Çdo therrje e kafshëve duhet të bëhet në therrtoret e licencuar nga AUV.

- Në raste të humbjes së pasaportit të kafshëve duhet të lajmërohet veterinari I autorizuar. E njëjta pasaportë do ju lëshohet në një afate sa më të shpejtë.

- Çdo fermer është i obliguar që të mbajë një regjistër të saktë të gjedhëve me të dhënat individuale të tyre. Regjistri i gjedhëve ( libri i shtallës ) do të dorëzohet nga veterinari I autorizuar.

KUFIZIMET  E FERMERËVE

- Vetëm gjedhët e matrikuluar dhe të pajisur me pasaportë mund të transportohen.

- Tregjet edhe therrtoret e kafshëve do të pranojnë vetëm kafshë të matrikuluar dhe të pajisura me dokumente.

KUSH PAGUAN PËR KRYERJEN E KËTYRE SHËRBIMEVE ?


- Të gjitha shërbimet e kryera nga Sektori i I&R-së nëpërmjet veterinarëve të autorizuar janë falas deri në marrjen e një vendimi tjetër.

KONTROLLI

- Agjencia  e Ushqimit dhe Veterinarisë ( AUV) do të bëjë kontrolle nëpër pronat blegtorale për të parë se a po respektohen rregullat. Nëse nuk respektohen rregullat atëherë mund të vije deri te shqiptimi i gjobave apo edhe konfiskimi i kafshëve sipas Udhëzimit Administrativ 03/2005 mbi I&R e kafshëve.

SI DO TË INFORMOHEN BLEGTORËT ?

- Blegtorët, tregjet dhe therrtorët e kafshëve do të informohen nëpërmjet dokumenteve udhëzuese, nëpërmjet veterinarëve por edhe direkt nga AUV për zbatimin e rregullave mbi matrikulimin e kafshëve.
Vërejtje:

ÇDO KAFSHË E LLOJIT TË GJEDHIT DUHET TË MATRIKULOHET JO MË LARGE SE 30 DITË NGA DATA E LINDJES.  NDËRSA KAFSHËT E LLOJIT TË DELES, DHISË DHE DERRAVE DUHET TË MATRIKULOHEN JO MË LARGE SE 6 MUAJ NGA DATA E LINDJES.

Për vendosje të shënimeve: http://84.22.58.106/ir

Një përmbledhje të punve të sektorit të Identifikimit dhe rexhistrimit në mënyrë të zgjeruar mund ta shihni nëse klikoni këtu

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h