Departamenti Sanitar

Drejtori i Departamentit Sanitar Znj. Ilirjana Zymberaj


email: ilirjana.zymberaj@ks-gov.net

Misioni i Inspektoratit Sanitar të Kosovës

Inspektorati Sanitar i Kosovës është organ  më i lartë ekzekutiv, përgjegjës për kontrollin e kualitetit dhe sigurinë e ushqimit,që nga "ferma deri në tavolinën tuaj"

Kontrollin e artikujve të konsumit të gjerë.

Kontrollin e  kushteve higjienë - sanitare të objekteve industriale-ushqimore, tregtare-ushqimore, shëndetësore, hoteliere, objekteve parashkollore, arsimore, objektet e kulturës, sportit dhe rekreacionit, qendrat korrektuese, burgjet, objektet për mbajtjen e higjienës personale, objektet publike dhe vendbanimet publike.

Parandalimin e sëmundjeve ngjitëse.

Ndalimin e pirjes së duhanit në objektet e lartcekura me qëllim të mbrojtjes së Shëndetit Publik.

Inspektorati  Sanitar i Kosovës

Inspektorati Sanitar i Kosovës funksionon në bazë të këtyre Ligjeve:


Udhëzimet Administrative  


Departamenti  Sanitar është përgjegjës për:


Hartimin dhe zbatimin e infrastrukturës ligjore, rregullave, normave dhe standardeve  për prodhimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe tregtimin e produkteve të konsumit të gjerë.

Aplikacionet e Inspektoratit Sanitar në formë elektronike mund ti shkarkoni më poshtë:

Aplikacioni për etiketa

Aplikacioni për pëlqimin sanitar (depo,fabrika,farmaci etj)

Aplikacion En

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h