Aktivitete

Inspektimi i pajisjeve për aplikimin e Produkteve për mbrojtjen e bimëve05 qershor 2019Inspektimi dhe kalibrimi i pajisjeve për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve është i rëndësishëm për të pasur përdorim të qëndrueshëm të sigurt dhe i cili garanton efikasitet. Mirëmbajtja dhe rregullimi i përshtatshëm i pajisjeve për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve është thelbësore për...
Monitorimi i dëmtuesit karantinor Grapevine flavescence dorée tek Hardhia e rrushit05 qershor 2019Bazuar ne planin e monitorimit i cili është hartuar ne bashkëpunim me ekspertet e projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, inspektoret Fitosanitar të Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë filluan monitorimin e sëmundjes karantinore Grapevine flavescence dorée -...
Kontrolli i plehrave 29 maj 2019Projekti i Binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë” i financuar nga BE-së ka përmbyllur me sukses Trajnimin e trajnerëve të ardhshëm për kontroll të plehrave ne kuadër te aktivitetit 2.6: Ofrimi i aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve për sektorin fitosanitar...
Monitorimi i dëmtuesve karantinor tek pemët farore29 maj 2019Bazuar ne planin e monitorimit i cili është hartuar ne bashkëpunim me ekspertet e projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, inspektoret Fitosanitar të Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë kanë vazhduar monitorimin e sëmundjes karantinore Erwinia amylovora- djegia...
Kosova me trajnues për certifikimit të farërave28 maj 2019Në kuadër të komponentës së dytë , aktivitetit 2.6 te projektit të Binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë” është mbajtur pjesa e tretë e apo përfundimtare e trajnimit për trajnerë nga ekspertet e Letonisë Velta Evelone, Drejtoresh e Departamentit ...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h