Aktivitete

Përfaqësuesi i Komisionit Evropian z. Aubin, vizitoi AUV-në 18 maj 2018Pas takimit të dytë, të nën-komitetit për Bujqësi dhe Peshkatari, të mbajtur me 17.05.2018, kishim rastin ta ftojmë për vizitë në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë z. Vincent Aubin, Udhëheqës në Drejtorinë e Përgjithshme për Shëndet dhe Siguri të Ushqimit pranë Komisionit Evropian (DG- SANTE). Ai sot vizitoi autoritetin për tu...
Trajtimi i nënprodukteve (mbetjeve) shtazore 18 maj 2018Me datë 14 dhe 15 maj 2018 u mbajt punëtoria me temë “Kategorizimi, grumbullimi dhe transportimi i nënprodukteve shtazore”, për zyrtarët dhe inspektorët veterinar të Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë.
Jetëgjatësia dhe qëndrueshmëria e produkteve ushqimore 18 maj 2018Me datë 14, 15 dhe 16 Maj 2018, në zyrë e AUV-së është mbajtur trajnim për “Jetëgjatësinë e produkteve ushqimore”. Në ketë trajnim kanë ligjëruar 2 ekspert nga Bashkimi Evropian, përkatësisht Republika e Irlandës.
Kontrollet dhe monitorimi i Ujërave të Pijshëm dhe Ujërave Natyral Mineral12 mars 2018Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka përfituar mbështetje nga TAIEX, me date 05.06. dhe 07 Mars është mbajtur mision I ekspertit nga TAIEX me temën: Kontrollet Zyrtare dhe Strategjia e Monitorimit për Ujar të Pijshëm dhe Ujera Natyral Mineral. Për inspektoret sanitar dhe fitosanitar të AUV-së.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h