Aktivitete

Kontrollet dhe monitorimi i Ujërave të Pijshëm dhe Ujërave Natyral Mineral12 mars 2018Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka përfituar mbështetje nga TAIEX, me date 05.06. dhe 07 Mars është mbajtur mision I ekspertit nga TAIEX me temën: Kontrollet Zyrtare dhe Strategjia e Monitorimit për Ujar të Pijshëm dhe Ujera Natyral Mineral. Për inspektoret sanitar dhe fitosanitar të AUV-së.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h