Aktivitete

Licencimi i depove ftohëse 20 janar 2012Me datë 20.01.2012. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë , në një solemnitet rasti lëshoj Vendimet e para për Aprovim e Depove Ftohëse të subjekteve afariste qe merren me importimin ruajtjen dhe distribuimin e produkteve ushqimore me prejardhje shtazore ,kryesisht të produkteve të mishit dhe qumështit.
Me 02.12.2011 është bërë asgjësim i lëngjeve 02 dhjetor 2011nspektorati fitosanitar i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë ka marrë kërkesën me shkrim nga NTP “Vjosa” për verifikimin e një sasie te lëngjeve, nëse i plotëson kushtet për tu plasuar në treg. Pas kontrollit organoleptik, qe është realizuar nga ana e inspektorëve është konstatuar se lëngu ka humbur cilësinë.
Asgjësime të produkteve me origjinë shtazore gjatë muajit Nëntor 2011 01 dhjetor 2011Nga ana e inspektoratit veterinar të AUV-së është bërë asgjësimi i produkteve me origjinë shtazore të cilat kanë qenë me afat të skaduar. Asgjësimi është bërë me kërkesë të subjekteve afariste të cilat bëjnë importimin dhe distribuimin e produkteve me origjinë shtazore.
Nënshkruhet memorandum për sektorin e qumështit 25 nëntor 2011Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Shoqata e Prodhuesve të Qumështit dhe Shoqata e Përpunuesve të Qumështit të Kosovës, organizata Solidar Suisse dhe Programi për Ndërmarrje Private i USAID-it në Kosovë (KPEP), kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për implementimin e projektit.
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h