Aktivitete

Kontrollet dhe monitorimi i Ujërave të Pijshëm dhe Ujërave Natyral Mineral12 mars 2018Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka përfituar mbështetje nga TAIEX, me date 05.06. dhe 07 Mars është mbajtur mision I ekspertit nga TAIEX me temën: Kontrollet Zyrtare dhe Strategjia e Monitorimit për Ujar të Pijshëm dhe Ujera Natyral Mineral. Për inspektoret sanitar dhe fitosanitar të AUV-së.
Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar 06 dhjetor 2017Nga data 04-05.12.2017 u mbajt workshopi i organizuar nga TAIEX-i në bashkëpunim me AUV, me temën “ Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar” në të cilin po morën pjesë Inspektoret Fitosanitar të AUV-së, zyrtaret kompetent nga MBPZHR nga Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve, profesor nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë “Hasan Prishtina” si dhe...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h