Rregullimi dhe funksionalizimi i tregjeve të kafshëve në Kosovë

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h